Projecten

Snel naar:
Project Family to Family        Project Onderwijs
Project Buds of Hope            Project Schenkingen
Project Gezondheidszorg      Werkgroepen

==============================================================

Project Family to Family
In het project Family to Family ondersteunt een gezin uit Nederland een gezin in Saliste. Deze steun bestaat uit het laten verzenden van kleding of andere gewenste goederen en/of het schenken van bonnen waar het Roemeens gezin voedsel voor kan kopen. Momenteel krijgen ongeveer 35 gezinnen daadwerkelijk hulp in de vorm van pakketten en voedselbonnen die in drie winkels in Saliste besteed kunnen worden.

Een Family to Family-gezin.

Samenwerking
We werken nauw samen met de vrijwilligers van AVUS in Saliste. De signalen van gezinnen die hulp nodig hebben, komen vaak van school of de kerk. AVUS bezoekt deze gezinnen en maakt rapport op. Vervolgens worden wij ingeschakeld. Bij het eerstvolgende transport bezoekt het familieproject de aangemelde gezinnen en maakt foto’s. Samen met het sociaal rapport vormt dat een beeld van het gezin. Daarna zoeken we in Nederland een gezin dat hulp kan bieden die aansluit bij de behoefte. Vanzelfsprekend wordt het gezin dat hulp biedt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden.

Bezoeken
In het voor- en najaar is er een transport waarbij Nederlandse gezinnen pakketten, materialen en/of voedselbonnen kunnen meegeven. In de dagen daarna gaat de projectgroep Family to Family-gezinnen bezoeken. Aan de hand van deze bezoeken en de gemaakte foto’s kunnen wij de families in Nederland informeren over de situatie van hun gezin. Het zijn soms emotionele bezoeken. Steeds wordt duidelijk dat deze gezinnen de steun vanuit Nederland erg waarderen en dat het bijdraagt aan betere leefomstandigheden.

Meer weten over project Family to Family? Stuur een mail naar familytofamily@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>

==============================================================

Hoop bieden aan kinderen met een beperking.

Project Buds of Hope
Leven met een handicap is voor kinderen in Nederland al geen gemakkelijke opgave. Laat staan voor kinderen in Roemenië. Er is geen specifieke opvang voor deze kinderen en specialistische hulp is niet in het dorp te vinden. Een reis van 350 kilometer om een specialist te bezoeken, is geen uitzondering.
In de verwachting enige verlichting en hoop te kunnen brengen in het leven van deze kinderen en hun ouders, ontwikkelden AVUS en SHAR samen het project: Buds of Hope (Kiemende Hoop)

Plaats in de gemeenschap geven
Met dit project willen we de gezinnen die deze speciale hulp nodig hebben, ondersteunen in het ver-/ heroveren van een plaats in de gemeenschap voor hun kinderen. Daarnaast streven we naar het verminderen van de ongelijkheid tussen niet- en gehandicapte kinderen in Roemenië.

We hebben onszelf wel enkele randvoorwaarden gesteld. Zo moeten we ervan overtuigd zijn dat onze initiatieven de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind niet verstoren. Ook mogen onze activiteiten het dagelijks gezinsleven niet verstoren. Het moet aanvullend zijn op de inspanning van integratie in de gemeenschap. En tot slot willen we een relatie van vertrouwen en begrip voor ons doel ontwikkelen.

Meer weten over project Buds of Hope? Stuur een mail naar budsofhope@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>

==============================================================

Ondersteuning aan zorgverleners.

Project Gezondheidszorg
Binnen de gemeente Saliste is een huisartsenpost waar vier huisartsen hun praktijk hebben. In enkele kerkdorpen is een medisch steunpunt waar mensen, enkele uren in de week, een huisarts kunnen bezoeken.
Daarnaast is er een regionaal verzorgingshuis en helpt AVUS mensen in hun thuissituatie met medische goederen.

Goederen voor basiszorg
Op kleine schaal proberen wij de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg, te ondersteunen door het brengen van medische- en vooral verzorgingsgoederen.
Vaak wordt dit de stichting aangeboden vanuit thuiszorgorganisaties of particulieren. Hierbij denkend aan incontinentiematerialen, verbandmiddelen,
douchestoelen, brancards, rolstoelen, looprekken en rollators. Kortom allerlei
goederen die voor een basiszorg belangrijk kunnen zijn. Tevens bemiddelt de stichting in de vraag en aanbod van meer specialistische goederen.

Meer weten over project Gezondheidszorg? Stuur een mail naar gezondheidszorg@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>

==============================================================

Een keyboard om muziekonderwijs te stimuleren.

Project Onderwijs
SHAR heeft jarenlang het onderwijs ondersteund met onder andere meubilair, leermiddelen, computers, Engelse boeken, een inventaris voor het opzetten van een bibliotheek. De laatste jaren besteedt de regering steeds meer aandacht aan het onderwijs: de school in Saliste is opgeknapt, van veel nieuw meubilair voorzien, op hetzelfde terrein is een nieuwe kleuterschool gebouwd.

Gericht zoeken
Ondanks deze toenemende aandacht van de regering zijn vooral de leermiddelen weinig toereikend en blijft de behoefte bestaan aan ondersteuning. In de halfjaarlijkse gesprekken met verantwoordelijken van de school proberen wij inzicht te krijgen in het onderwijssysteem, om van daaruit de wensen naar leermiddelen en -materialen beter te kunnen plaatsen. Zo kunnen we vanuit Goirle gericht zoeken naar deze middelen.

Meer weten over project Onderwijs? Stuur een mail naar onderwijs@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>

==============================================================

Sjaals en wanten voor schoolkinderen.

Project Schenkingen
Binnen de doelstelling van de stichting willen wij extra aandacht besteden aan kinderen en jeugdigen. Dit doen we onder andere door aan te sluiten bij de tradities en cultuur van het land en van de streek. Zo ondersteunen wij AVUS in het geven van attenties aan de kinderen met bijzondere feestdagen, zoals Sint Nicolaas, Kerstmis en Pasen. We ondersteunen en stimuleren het kindervakantiewerk en we proberen het sporten en beroepsonderwijs van kinderen te stimuleren door het doneren van sportkleding en het mede mogelijk maken van dit onderwijs.

Middelen uit het dorp zelf
Telkens als wij met het transport in Saliste zijn, bezoeken we gezinnen en alleenstaanden die geen ondersteuning hebben vanuit Nederland, maar waarvoor deze extra aandacht nodig en zeer welkom is. Samen met AVUS brengen we kleding en voedsel. Het voedsel kopen we zoveel mogelijk in de winkels in het dorp.
Voor dit project hebben we gericht materialen nodig en vooral financiële middelen.

Meer weten over project Schenkingen? Stuur een mail naar schenkingen@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>

==============================================================

Werkgroepen
De stichting wordt in het verwezenlijken van de doelstelling, concreet gemaakt in de projecten, ondersteund door verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen zijn vrijwilligers bezig met verschillende activiteiten.

Tweemaal per jaar transport naar Saliste.

Zo is er de werkgroep Transport en Opslag. Is er iets te transporteren of op te slaan, dan verzorgt deze werkgroep dat. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor het tweemaal per jaar klaarmaken van het transport naar Saliste.

De werkgroep Activiteiten organiseert verschillende activiteiten, met als doel geld bijeenbrengen wat ten goede komt aan de projecten. Die activiteiten zijn zoal de bingoavonden in de Wildacker en Driekoningen zingen in Goirle. Voor 2012 staat er meedoen aan de Mei-markt in Tilburg en het ondersteunen van de organisatie Ten Miles op het programma.

De werkgroep Fondsenwerving heeft als taak sponsors binnen te halen voor de realisatie van projecten. Dit kunnen particulieren zijn, maar zeker ook bedrijven, organisaties of instanties. Tevens zoekt deze werkgroep uit of projecten voor Europese subsidie in aanmerking kunnen komen.

Meer weten over de werkgroep Transport en Opslag? Mail naar transportenopslag@hulpaanroemenie-goirle.nl.
Meer weten over de werkgroep Activiteiten? Mail naar activiteiten@hulpaanroemenie-goirle.nl.
Meer weten over de werkgroep Fondsenwerving? Mail naar fondsenwerving@hulpaanroemenie-goirle.nl.

<Naar menu>